:::     :::

ส.บอลประชุมเตรียมตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565
134
ถ้าไม่อยากพลาดทุกข่าวสารของวงการกีฬา เพียงแอด line มาที่ @thsport เพิ่มเพื่อน
Share
Twitter
Share
รู้ก่อนใคร ลึกกว่าใคร ข่าวบอลไทย ต้องที่ THSPORT

นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุมสภากรรมการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ณ ที่ทำการสมาคมฯ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมสภากรรมการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ขึ้น โดยมี พล.ต.อ.ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย พาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการสมาคมฯ, อุปนายกสมาคมฯ ประกอบด้วย ดร.ลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์,​ นาย ธนศักดิ์ สุระประเสริฐ, นายยุทธนา หยิมการุณ, และ สภากรรมการ ประกอบด้วย พล.ร.ต.นิกูล อินทรสุวรรณ, นายณรงค์ ห้วยหงษ์ทอง
นอกจากนี้ยังมี อุปนายกฯ และ สภากรรมการที่ร่วมประชุมผ่านทางวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ ประกอบด้วย นาย อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ, นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์, นายสมเกียรติ กิตติธรกุล, นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ, นายบริพัฒน์ สมมี, รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม นาย และ นายธวัช อุยสุย 
และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยลีก จำกัด, พล.ต.ท. อำนวย นิ่มมะโน โฆษกสมาคมฯ นายยงยศ พึ่งธรรม รองเลขาธิการฝ่ายกฎหมาย, นายปิยภัทร สโรบล รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศ 
สำหรับ วาระสำคัญ มีดังนี้ 
สภากรรมการอนุมัติให้คณะทำงานดำเนินการ กำหนดวันจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 
และให้สภากรรมการประกาศรับสมัครคณะกรรมการเลือกตั้ง ตามข้อบังคับใหม่ ที่จะเกิดขึ้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมาคม) ที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2566 และ 2567 จะเป็นการประชุมใหญ่ที่มีวาระการเลือกตั้งหรือสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการเลือกตั้งสภากรรมการ ตามลำดับ ซึ่งจะใช้ข้อบังคับลักษณะการปกครองที่ได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมตามที่ได้รับการตรวจสอบและกำหนดแนวทางโดย สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า 
ขั้นตอนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสภากรรมการนั้น ทางฟีฟ่ากำหนดให้ข้อบังคับลักษณะการปกครองของประเทศสมาชิกต้องมี “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งสภากรรมการ โดยการจัดการเลือกตั้ง ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการเลือกตั้ง ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งและข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคม โดย สมาคม จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งหรือสรรหาคณะกรรมการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยที่ประชุมใหญ่ที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2566 
โดย ในการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2566 จะการรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งสภากรรมการ ในการประชุมใหญ่ ปี พ.ศ.2567 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
- สภากรรมการประกาศรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก่อนประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 75 วัน)
- ผู้ประสงค์จะสมัครส่งใบสมัครมายังสำนักเลขาธิการ (ก่อนประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 60 วัน)
- แจ้งรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งให้สมาชิกทราบ (ก่อนประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 30 วัน)
- เลขาธิการบรรจุวาระการประชุมและแจ้งสมาชิก (ก่อนประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 10 วัน)
- วันประชุมใหญ่สามัญ 2566 เลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ (วาระ 4 ปี)ในการเตรียมการและดำเนินการจัดการเลือกตั้งสภากรรมการสมาคมฯ ในปี พ.ศ. 2567
- คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน,รองประธานกรรมการ 1 คน,กรรมการ  3 คน และ กรรมการสำรอง 3 คน (แต่งตั้งโดยที่ประชุมใหญ่)
- คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2. เป็นบุคคลผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
3. ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับเทียบเท่าปริญญาตรีหรือสูงกว่า
4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่เป็นสมาชิกหรือผู้แทนนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
5. ต้องไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
6. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
7. ต้องไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ
8.  ต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่เป็นความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
9. ต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
10. ต้องไม่เคยกระทำการทุจริตต่อสมาคม หรือกระทำการใดให้เกิดความเสียหายแก่สมาคม
11. ต้องไม่เคยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ จนทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ต่อสมาคม
12. ต้องไม่เคยถูกสมาคมฟ้องร้อง ไม่ว่าในฐานความผิดใดและไม่ว่าศาลจะได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วหรือไม่ก็ตาม
13. ต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
14. ต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในสมาคม
15. ต้องไม่เป็นญาติโดยสายโลหิต หรือเป็นคู่สมรสของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
16. ต้องไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ถ้าไม่อยากพลาดทุกข่าวสารของวงการกีฬา เพียงแอด line มาที่ @thsport เพิ่มเพื่อน
Share
Twitter
Share
ระดับ : {{val.member.level}}
{{val.member.post|number}}
ระดับ : {{v.member.level}}
{{v.member.post|number}}
ระดับ :
ดูความเห็นย่อย ({{val.reply}})

ข่าวใหม่วันนี้

ดูทั้งหมด