:::     :::

ส.บอลประกาศTORการจัดจ้างผู้ตีพิมพ์หนังสือของสมาคมฯ

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565
287
ถ้าไม่อยากพลาดทุกข่าวสารของวงการกีฬา เพียงแอด line มาที่ @thsport เพิ่มเพื่อน
Share
Twitter
Share
รู้ก่อนใคร ลึกกว่าใคร ข่าวบอลไทย ต้องที่ THSPORT

สมาคมฯ ประกาศ TOR การจัดจ้างผู้ทำการตีพิมพ์หนังสือของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชชูปถัมภ์ มีความประสงค์ที่จะจัดจ้างบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อทำการตีพิมพ์หนังสือของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โดยมีรายละเอียดของงานดังต่อไปนี้ 
1.หนังสือรายงาน วิเคราะห์ฟุตบอลไทย "The Analysis" จำนวน 1,500 เล่ม ขนาด 21x28 ซม. ปกกระดาษอาร์ต 230 แกรม พิมพ์ 4/4 สี เคลือบด้าน สปอตยูวี จำนวน 242 หน้า โดยใช้กระดาษถนอมสายตา 80 แกรม  พิมพ์ 4/4 สี เข้าเล่มสันกาว 
2.หนังสือหลักสูตรการอบรมฟุตบอลตามมาตรฐานสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ "The Curriculum" จำนวน 1,500 เล่ม ขนาด 21x28 ซม. ปกกระดาษอาร์ต 230 แกรม พิมพ์ 4/4 สี เคลือบด้าน+สปอตยูวี จำนวน 176 หน้า โดยใช้กระดาษถนอมสายตา 80 แกรม พิมพ์ 4/4 สี เข้าเล่มสันกาว 
3. กล่องสำหรับใส่หนังสือข้อ 1 และ 2 (BOXSET) จำนวน 1,500 กล่อง ขนาด 22x6x28 ซม. กระดาษอาร์ต ไดคัทปะข้าง
4. รูปแบบงานตามข้อ 1-3 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และผู้รับจ้างจะต้องประชุมหรือหารือร่วมกันเพื่อพิจารณา และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โดยผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1.) เป็นบุคคล หรือ นิติบุคคล ภาครัฐ หรือเอกชน หรือกลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย 
(2.) เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาดังกล่าว 
(3.) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4.) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
(5.)  ไม่อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วงงานรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
(6.) ไม่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วงงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ทั้งนี้การชำระค่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 
ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่อีเมล 
[email protected] ภายในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565


ถ้าไม่อยากพลาดทุกข่าวสารของวงการกีฬา เพียงแอด line มาที่ @thsport เพิ่มเพื่อน
Share
Twitter
Share
ระดับ : {{val.member.level}}
{{val.member.post|number}}
ระดับ : {{v.member.level}}
{{v.member.post|number}}
ระดับ :
ดูความเห็นย่อย ({{val.reply}})

ข่าวใหม่วันนี้

ดูทั้งหมด